Sesjon 3A Sammenslåinger - hvordan planlegge lokal sammenslåing når sektoren parallelt etablerer nye styringsstrukturer og samhandlingsarkitektur
Sesjon 3A Sammenslåinger - hvordan planlegge lokal sammenslåing når sektoren parallelt etablerer nye styringsstrukturer og samhandlingsarkitektur Sesjonsansvarlig: Freddy Barstad, UNINETT og Kjetil Århus, Bergen kommune Sammenslåinger er en trend som preger offentlig sektor i Norge, spesielt har det de siste 10–15 årene vært en rekke fusjoner av offentlige virksomheter. Dette er gjennomført i ulikt omfang og innenfor ulike sektorer hvor de mest velkjente nok er sammenslåing av sykehus til helseforetak og sammenslåingen av trygdeetaten, arbeidskontoret og sosialtjenesten i kommunene til NAV. Det politiske viljen for fortsatt fusjoner er fortsatt høy og siste ut i denne rekken er kommunesammenslåinger og sammenslåinger av Universitet og høgskoler. Formålet med sammenslåing og fusjoner er ønsket om å skape en mer hensiktsmessig og effektiv offentlig sektor som kan tilby mer helhetlige og bedre tilpassede tjenester som tilfredsstiller innbyggernes og næringslivets behov. Et av de områdene som kan bidra til økt effektivitet og kvalitet er ved økt IKT-samarbeide og etablering av en mer helhetlig IKT-arkitektur. Det er normalt gjort betydelige investeringer på IKT-området, der hvor fusjoner er foretatt og erfaringer viser at fallgruvene er mange. I denne sesjonen har vi invitert kommunesektor, samt universitet- og høgskolesektor til å dele de erfaringer og utfordringer som de står overfor og hvordan de kan utnytte dette mulighetsrommet som en sammenslåingsprosess gir for å få på plass tiltak de mener er nødvendig for å sikre en god helhetlig IKT-styring. Stortingsmelding 18 (2014-2015); «Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i universitets- og høgskolesektoren» gir føringer for store endringer i UH-sektoren. IT-relaterte tiltak er beskrevet som sentrale virkemidler for å nå målsetningene og felles IKT-strategi skal utarbeides fram til sommeren 2016. UNINETT AS har fått i oppdrag å være sekretariat for arbeidet med ny strategi. Tor Holmen fra UNINETT vil gi litt historikk fra sektoren, si litt om utfordringer og muligheter og gi status på arbeidet. Sandefjord, Andebu og Stokke er de første kommunene som slår seg sammen i kommunereformen som nå pågår. Ass rådmann Lars Petter Kjær i Sandefjord kommune er sentral i planlegging av blant annet arbeidet som angår digitalisering og IKT. Han vil delta på denne sesjonen som foredragsholder og gi oss et innblikk i hvordan dette arbeidet foregår. Foredragsholder: Tor Holemn Lars Petter Kjær Tor Holmen, Uninett Lars Petter Kjær, Sandefjord kommune
Default Presenter
10/29/2015 8:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry